UWAGA! STAN WYJĄTKOWY

Komunikat Władz w Związku ze Stanem Wyjątkowym

Szanowni Użytkownicy,

Z przykrością informujemy, że w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na terenie IV Republiki Arstoczki, dostęp do tej witryny, jak i części stron pod kontrolą Krajowego Rejestru Internetowego został tymczasowo zawieszony na mocy decyzji Prezydenta Republiki. Podjęte działania mają na celu zapewnienie stabilności oraz bezpieczeństwa naszego kraju w obliczu obecnej sytuacji kryzysowej.

Władze zapewniają, że dążymy do przywrócenia normalnego funkcjonowania dostępu do zasobów internetowych tak szybko, jak to będzie możliwe. W międzyczasie zachęcamy do śledzenia oficjalnych źródeł informacji oraz przestrzegania wytycznych.

Pragniemy podziękować za zrozumienie i cierpliwość, które wykazują nasi szanowni obywatele w obliczu trwającej sytuacji wyjątkowej. Jednakże pragniemy stanowczo podkreślić, że wszelkie próby manipulowania czy omijania obecnych blokad są jednoznacznie i kategorycznie zakazane. Podjęte przez nas środki bezpieczeństwa mają na celu utrzymanie porządku publicznego oraz ochronę stabilności naszego państwa w tych trudnych czasach.

Bądźcie świadomi, że każda próba naruszenia tych zarządzeń stanowi poważne naruszenie prawa i zostanie traktowana z najwyższą surowością. Nasi agenci oraz służby bezpieczeństwa są w pełni upoważnione do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu zidentyfikowania i ukarania osób łamiących przepisy. Pamiętajcie, że konsekwencje prawne, jakie pociągnie za sobą jakakolwiek próba przekroczenia naszych środków kontroli, mogą być drastyczne i bezlitosne.

Zachęcamy do wykazania odpowiedzialności obywatelskiej i przestrzegania obowiązujących przepisów. Tylko wspólnie, poprzez przestrzeganie zarządzeń władz, możemy zapewnić bezpieczeństwo naszej Republiki Arstoczki i szybsze przywrócenie normalności.

Dla dobra naszego kraju i wszystkich jego mieszkańców, prosimy traktować to oświadczenie w sposób niezwykle poważny.

Dziękujemy za zrozmienie,
Prezydent IV Republiki Arstoczki,
Rada Ministrów IV Republiki Arstoczki,
Krajowy Rejestr Internetowy